Yleiset sopimusehdot
Prime Online GmbH

voimassa 29.08.2011 alkaen

Johdanto:

Seuraavat sopimusehdot määrittelevät ehdot yrityksen Prime Online GmbH, jonka toimipiste on osoitteessa Rathausstraße 2, D-20095 Hampuri, Prime-Date -palveluille sen eri verkkosivustoilla, kuten www.Prime-Date.de, www.Prime-Date.se, www.Prime-Date.fi (jatkossa ""Prime-Date""). Kaikille Prime-Daten käyttäjille ja asiakkaille (jatkossa ""Asiakkaat"") pätevät yksinomaan nämä yleiset sopimusehdot silloinkin, kun palveluita käytetään tai niihin kirjaudutaan Saksan liittotasavallan rajojen ulkopuolella. Kirjautumisen yhteydessä asiakas hyväksyy yleiset sopimusehdot klikkaamalla sitä varten varattua kohtaa Internet-sivuilla.

Kohta 1. Sopimusehtojen soveltamisala

(1) Prime-Date tarjoaa sivustollaan palvelua, jonka avulla henkilöt voivat ottaa yhteyttä toisiin henkilöihin Prime-Daten määrittelemien sääntöjen rajoissa. Toimialaan kuuluu sekä maksuttomia että maksullisia palveluja. Maksullisen palvelujen osalta kustannukset muodostuvat joko yksittäisestä käyttökerrasta tai mahdollisuudesta käyttää palveluja tietyn ajanjakson ajan. Rekisteröityneet asiakkaat voivat lähtökohtaisesti käyttää kaikkia palveluja. Maksullisten palvelujen osalta asiakkaille ilmoitetaan palvelujen maksullisuudesta sekä siitä, mitä kustannuksia heidän maksettavakseen tulee. Asiakkaat voivat käyttää palveluja sen jälkeen, kun he ovat suorittaneet kyseiset maksut. Kaikki muut palvelut ovat lähtökohtaisesti maksuttomia.
(2) Seuraavat ehdot säätelevät sitä, kuinka Prime-Date -sivuston asiakkaat voivat käyttää Prime-Date -palveluja.
(3) Prime-Date tarjoaa palvelujaan yksinomaan yksityisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Rekisteröitymisen yhteydessä jokainen asiakas sitoutuu käyttämään palveluja vain yksityistarkoituksiin ja vahvistaa, että hän on vähintään 18 vuotta vanha ja siten täysi-ikäinen.

Kohta 2. Palvelujen kuvaus ja kattavuus

(1) Prime-Date tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden käyttää tietokantaansa ja palvelujaan, jotka löytyvät sen eri verkkosivuilta sekä sellaisten yhteistyökumppanien verkkosivustojen kautta, joihin Prime-Date - joissakin tapauksissa myös ""White Label""-Desings sovelluksessa - on integroitu.
(2) Prime-Date antaa asiakkailleen mahdollisuuden käyttää palvelujaan siten, että nämä täyttävät tietyin kriteerein laaditun kyselylomakkeen.
(3) Asiakkaan vastaukset sekä hänen henkilökohtaiset tietonsa tallennetaan Prime-Daten tietokantaan, mistä niitä voidaan vertailla muiden Prime-Daten asiakkaiden antamiin tietoihin. Vertailu tapahtuu Prime-Daten kehittämän järjestelmän mukaisesti, joka antaa mahdollisuuden tehdä johtopäätöksiä annettujen tietojen yhteensopivuudesta. Tietokannan avulla tehdyn vertailun tuloksena, jossa asiakkaan omaa profiilia verrataan kaikkiin muihin tietokantaan tallennettuihin profiileihin, asiakas saa luettelon niistä asiakkaista (kontaktiehdokkaat), jotka annettujen tietojen perusteella (esim. ikä, asuinpaikka, kiinnostuksen kohteet jne.) sopivat parhaiten yhteen hänen kanssaan.
(4) Asiakas voi ottaa yhteyttä muihin asiakkaisiin, joita Prime-Date on hänelle ehdottanut.
(5) Mahdollisuus saada kumppaniehdokkaita on maksullista. Asiakas voi itse määritellä ajanjakson (esim. 3 kuukautta), jona aikana hän haluaa käyttää tätä palvelua. Palvelu jatkuu kohdan 8 (3) mukaisesti automaattisesti määritellyn ajanjakson verran.
(6) Asiakkaalle tiedotetaan ennen maksullisten palvelujen käyttöönottoa niiden maksullisuudesta, palvelun laajuudesta sekä maksutavoista, ja hän voi käyttää näitä maksullisia palveluja suoritettuaan vaaditut maksut.
(7) Prime-Date ei takaa sitä, että kumppaniehdotusten perusteella tehdyt yhteydenotot johtavat tulokseen. Prime-Date ei siis ole vastuussa yhteyksien syntymisestä. Prime-Date kuitenkin jatkaa asiakkaan pyynnöstä maksutta mahdollisuutta käyttää maksullisia palveluita, jos Prime-Date ei ensimmäisen ajanjakson aikana ole lähettänyt asiakkaalle vähintään yhtä kumppaniehdokasta.
(8) Prime-Date ei takaa asiakkaiden antamien tietojen, esim. kysymyksiin annettujen vastausten tai muun yhteydenpidon, totuudenmukaisuutta.

Kohta 3. Palvelujen saatavuus ja sopimuksen tekeminen

(1) Prime-Date -tietokantajärjestelmän käyttö edellyttää rekisteröitymistä, jonka yhteydessä asiakas voi käyttää valitsemaansa salasanaa. Prime-Date -järjestelmä antaa asiakkaalle käyttäjätunnuksen (nimimerkin) automaattisesti. Asiakas ilmoittaa oikean syntymäaikansa ja vakuuttaa siten olevansa täysi-ikäinen. Rekisteröinnin kautta Prime-Daten ja asiakkaan välille syntyy sopimussuhde, joka noudattaa näitä yleisiä sopimusehtoja, ellei maan laki toisin määrää.
(2) Prime-Datella on oikeus sulkea asiakkaan yhteys palveluihin, jos tämä käyttää niitä lainvastaisesti, erityisesti jos hän rikkoo kohdassa 7 mainittuja velvollisuuksia. Jos lainvastaisesta käytöstä on merkkejä, Prime-Datella on oikeus tarkistaa kyseisen asiakkaan antamat tiedot ja tarvittaessa estää tämän yhteys niihin, sekä estää asiakkaan pääsy Prime-Date -palveluihin. Rajatapauksissa Prime-Datella on tilanteen arvioinnin jälkeen viimeinen päätäntävalta kyseessä olevan käyttäjän oikeuksista käyttää Prime-Daten palveluja.
(3) Käyttämällä maksullisia palveluja rekisteröityneen asiakkaan ja Prime-Daten välille syntyy uusi, rekisteröitymisestä erillinen sopimussuhde.Tämä sopimussuhde tulee voimaan, kun asiakas tarjoutuu ostamaan palveluja tilaamalla verkkosivujen kautta maksullisia palveluja, ja Prime-Daten hyväksyy tämän tarjouksen. Ennen maksullisten palveluiden ostotarjouksen lähettämistä asiakas voi korjata järjestelmään antamiaan tietoja. Prime-Date ei tallenna sopimustekstiä. Asiakas saa kuitenkin vahvistuksen sopimuksen syntymisestä. Sopimuskieli on saksa.

Kohta 4. Tietosuoja

Iloitsemme verkkosivustoamme kohtaan osoittamastasi kiinnostuksesta. Henkilökohtaisten tietojesi turvallinen kokoaminen, käsitteleminen ja käyttäminen verkkosivujemme palvelujen tuottamiseen on meille erittäin tärkeää. Tiedot on suojattu voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti. Seuraavassa on tarkempaa tietoa siitä, mitä tietoja teiltä kerätään ja mihin niitä käytetään:

(1) Sopimuksenmukaisen palveluntarjonnan takaamiseksi asiakkaalta kerätään henkilötietoja - kuten ikä, sukupuoli, posti- ja puhelinnumero, kysymyslomakkeen vastauksista saadut arviointitulokset ja kuvia. Kerätyt tiedot tallennetaan, käsitellään ja käytetään sopimuksen mukaisten palvelujen tarjoamiseksi verkkosivuilla. Henkilöön liittyvät tiedot ovat tietoja tietyn tai tunnistettavan asiakkaan persoonasta tai häneen muuten liittyviä tietoja. Tämän lisäksi tallennetaan asiakkaan järjestelmään syöttämät asetukset. Siten varmistutaan, että asiakas löytää samat tiedot järjestelmästä vieraillessaan seuraavan kerran verkkosivuilla (uusi istunto - jokainen uusi sisäänkirjautuminen). Niin ikään taltioidaan tiedot asiakkaan jokaisesta käyttökerrasta verkkosivuilla sekä hänen Prime-Date -kotisivuilla käyttämistään tiedostoista. Taltioinnilla on sisäinen, järjestelmään ja statistiikkaan liittyvä tarkoitus. Taltiointi koskee seuraavia tietoja: Haetun tiedoston nimi sekä päivämäärä ja kellonaika, jolloin tiedostoa on käytetty, tiedoston koko, ilmoitus tiedoston onnistuneesta aukaisemisesta, Internet-selain sekä tietoja hakeva domain-nimi. Lisäksi taltioidaan tietoja hakevan tietokoneen IP-osoite.
(2) Mikäli asiakas on antanut käyttöömme henkilökohtaisia tietoja, käytämme niitä vain vastataksemme asiakakkaan esittämiin kysymyksiin, sopimuksien solmimiseen hänen kanssaan sekä teknis-hallinnollisiin tarkoituksiin. Asiakkaan henkilökohtaisia tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, paitsi silloin, kun se sopimuksellisista tai maksuteknisistä syistä on välttämätöntä, erityisesti annettaessa tilaustietoja palveluntarjoajille, tai jos asiakas on itse antanut luvan tietojen luovuttamiseen. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus milloin tahansa. Henkilökohtaiset tiedot poistetaan järjestelmästä, jos asiakas peruuttaa suostumuksensa tietojen tallentamiseen, jos tietojen tallentaminen enää ole tarkoituksenmukaista tai jos tallentaminen jostain muusta oikeudellisesta syystä on kielletty.
(3) Asiakkaan niin vaatiessa, Prime-Date luovuttaa kaikkina ajankohtina maksutta ja täydellisenä asiakkaaseen itseensä liittyvät järjestelmään tallennetut tiedot.
(4) Prime-Date haluaa painottaa, että avoimissa verkoissa kuten Internetissä tapahtuvan tiedonsiirron tietosuojaa ei tämänhetkisellä teknisellä tietotaidolla voida täydellisesti taata. Tästä syystä asiakas on itse vastuussa Internetiin antamistaan henkilökohtaisista tiedoista. Erityisesti sähköpostiviestinnässä emme voi taata täydellistä tietosuojaa, mistä syystä suosittelemme maapostin käyttöä luottamuksellisten tietojen lähettämiseen.

Kohta 5. Kustannukset

Prime-Date -palvelujen käyttö on asiakkaalle maksutonta, ellei asiakkaalle tiedoteta nimenomaisesti palvelun maksullisuudesta. Maksullisista palveluista aiheutuvat kustannukset sekä maksutavat yksilöidään jokaisen maksullisen palvelun yhteydessä. Jos asiakkaan oikeus käyttää palveluja estetään sopimusrikkomuksen takia, Prime-Date pidättää asiakkaan käyttämättä jäänyttä aikaa koskevan summan käsittelymaksuna. Tämän menettelyn tarkoituksena on ehkäistä sopimusrikkomuksia. Asiakkaan vastuulla on todistaa, että aiheutunut haitta on ollut pienempi. Maksullista jäsenyyttä ei saa jakaa toisen henkilön kanssa tai luovuttaa toiselle henkilölle. Asiakkaan pitää tiedottaa palvelun tarjoajaa välittömästi muutoksista luottokortti- tai pankkiyhteyksissä, joita asiakas on käyttänyt palvelun yhteydessä.

Kohta 6. Maksullisten palveluiden kustannuksia koskevat reklamaatiot

(1) Asiakkaan tulee esittää veloitettuja tai laskutettuja maksuja koskevat reklamaatiot kirjallisesti Prime-Datelle 14 päivän kuluessa kulujen veloituspäivästä tai laskun vastaanottamisesta. Jos asiakas ei esitä vastalausetta perusteluineen 14 päivän määräajassa, hänen oletetaan hyväksyneen veloitettu tai maksettavaksi määrätty summa. Prime-Date tiedottaa asiakasta määräajan alkaessa tästä menettelytavasta.
(2) Vähäiset häiriöt palvelussa eivät oikeuta reklamaatioon. Pätevän reklamaation ehtona on lisäksi se, että Prime-Date on näiden yleisten käyttöehtojen kohdan 11 mukaisesti vastuussa palvelussa esiintyvistä häiriöistä.
(3) Oikeutetut vastalauseet käsitellään seuraavalla tavalla: Palvelun ja tietokannan aikaperusteisesta käytöstä jo maksaneen asiakkaan oikeutta käyttää palveluja pidennetään sen ajanjakson verran, jonka osalta asiakas on tehnyt pätevän reklamaation.
(4) Jos asiakkaan reklamaatio on oikeutettu, hänellä on oikeus antaa Prime-Datelle viiden työpäivän mittainen määräaika täyttää asiaankuuluvat velvoitteensa ja toimeenpanna kohdan (3) mukainen hyvitys. Jos velvoitteita ei ole täytetty määräajan loppuun mennessä, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus. Asiakkaan oikeus hyvitykseen käyttämättömästä ajasta tapahtuu kohdan 8 (5) mukaisesti.

Kohta 7. Asiakkaiden velvollisuudet

(1) Asiakas vakuuttaa, että hän on oman kotimaansa lakien mukaan täysi-ikäinen ja täysin oikeustoimikelpoinen tämän sopimuksen solmimiseen. Lisäksi asiakas vakuuttaa, ettei hän anna kenellekään alaikäiselle henkilölle mahdollisuutta käyttää palveluja ja on itse vastuullinen pitämään palvelujen yhteydessä saamansa tiedot poissa alaikäisten ulottuvilta. Tarvittaessa asiakkaan tulee todistaa täysi-ikäisyytensä kopiolla passista tai henkilöllisyystodistuksesta sekä kopiolla pankki- tai luottokortista, jota hän käytti rekisteröityessään palvelujen käyttäjäksi.
(2) Asiakas on velvollinen käsittelemään luottamuksellisesti sähköpostiviestejä ja muita viestejä tai muilta asiakkailta tietokannan palvelujen käytön yhteydessä saamiaan tietoja ja olemaan luovuttamatta niitä kolmannen osapuolen käyttöön ilman tietojen antajan suostumusta. Sama pätee muiden asiakkaiden nimiin, puhelin- ja faksinumeroihin, katu- ja sähköpostiosoitteisiin ja/tai URL tunnuksiin. Kaikenlaisten tietojen levittäminen palvelun ulkopuolisista henkilöistä on niin ikään kiellettyä.
(3) Tämän lisäksi asiakas sitoutuu siihen, ettei hän käytä Prime-Date -palveluja väärin, erityisesti ettei hän
a) käytä Prime-Date sivustoa levittääkseen herjaavaa, sopimatonta, pornografista tai muulla tavoin lain vastaista materiaalia tai tietoja;
b) käytä Prime-Date sivustoa, uhkailuun, ahdisteluun tai muiden oikeuksien loukkaamiseen (mukaan lukien yksilönsuoja) tai luvatakseen tai vaatiakseen palveluja maksua vastaan;
c) lataa Prime-Date sivustolle tiedostoja, jotka:
- sisältävät viruksia (virusta kantavia ohjelmia);
- sisältävät tekijänoikeuksilla suojattuja ohjelmia tai muuta tekijänsuojelulain tai immateriaalioikeuksin suojattua aineistoa, ellei asiakkaalla ole voimassaolevia oikeuksia tai lupaa ohjelman tai aineiston käyttöön;
d) käytä Prime-Date sivustoa millään sellaisella tavalla, joka rajoittaa sivuston saatavuutta muille asiakkaille;
e) lähetä viestejä muille asiakkaille muussa kuin henkilökohtaisessa tarkoituksessa, eikä varsinkaan mainostaakseen tai tarjotakseen mitään tuotteita tai palveluita;

Kohta 8. Peruuttaminen ja irtisanominen

(1) Asiakas on milloin tahansa ja ilman perusteluja oikeutettu lopettamaan palvelujen käytön. Lopettaessaan palvelujen käytön asiakkaan tiedot poistetaan järjestelmästä ja kohdassa 3 (1) mainittu sopimussuhde raukeaa. Prime-Datella on niin ikään oikeus lopettaa kohdan 3 (1) mukainen sopimussuhde milloin tahansa.
(2) Jos maksullista palvelua käyttävä asiakas peruuttaa rekisteröitymisensä, pysyy kohdassa 3 (3) kuvattu erillinen maksullisten palvelujen sopimussuhde ennallaan voimassa olevan maksukauden loppuun saakka. Lopettamisilmoituksellaan asiakas luopuu käyttämättömästä maksullisen palvelun ajasta. Toisin sanoen asiakkaalla ei ole oikeutta saada palautusta jo suorittamistaan maksuista.
(3) Kohdan 2 (5) mukainen oikeus käyttää maksullisia palveluita sekä sitä vastaava kohdan 3 (3) mukainen sopimussuhde jatkuu maksetun ajanjakson umpeutumisen jälkeen automaattisesti valitun tai määritellyn ajanjakson verran (esim. 3 tai 6 kuukautta), jos asiakas ei irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen ajanjakson päättymistä tai, mikäli maksullisen palvelun ostohetkellä on määritelty jokin muu määräaika, ennen tämän määräajan umpeutumista.
(4) Ollakseen toimeenpanokelpoinen maksullisen palvelun irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti (omakätinen allekirjoitus) ja se tulee faksata Prime Online GmbH:lle. Kaikki muut irtisanomisprosessiin liittyvät tiedot löytyvät Prime-Date -verkkosivujen kohdasta "Usein esitettyjä kysymyksiä".
(5) Asiakkailla, jotka eivät ole käyttäneet maksullista palvelua kokonaan Prime-Daten irtisanoessa palvelun tarjoamisen, on oikeus suhteelliseen korvaukseen siitä osasta maksamaansa aikaa, jota he eivät vielä ole käyttäneet.

Kohta 9. Käyttö

Prime-Date on oikeutettu - mutta ei velvollinen - tarkistamaan kaikkien tekstien sisällön sekä sivustolle lähetettyjen tiedostojen sekä graafisten tiedostojen yhteensopivuuden voimassa olevien lakien ja näiden yleisten sopimusehtojen kanssa sekä, jos tarpeellista, muuttamaan tai poistamaan sisältöjä.

Kohta 10. Oikeudet

Prime-Date pidättää yksinoikeudella kaikki oikeudet sille kuuluviin ohjelmiin, palveluihin, menettelytapoihin, ohjelmistoihin, tekniikoihin, tuotemerkkeihin, kauppanimiin, keksintöihin ja aineistoihin. Prime-Date omistaa kaikki edellä mainittujen oikeuksien käyttöoikeudet. Kaikkien ohjelmien ja niiden sisältöjen, aineistojen sekä tuotemerkkien ja kauppanimien käyttö on sallittua yksinomaan näissä kauppaehdoissa mainittuihin tarkoituksiin. Ohjelmien, palveluiden, menettelytapojen, ohjelmistojen jne. kopioiminen on tarkoituksesta riippumatta kiellettyä.

Kohta 11. Vastuu

(1) Prime-Date ei valvo asiakkaiden välisessä yhteydenpidossa vaihdettujen tai asiakkaiden profiileissa esiintyvien tietojen todenperäisyyttä tai turvallisuutta. Prime-Date ei tästä syystä ole millään tavalla vastuussa näistä tiedoista. Tältä osin vastuu on kaikissa olosuhteissa poissuljettu. On mahdollista, että asiakkaat antavat itsestään väärää tietoa tai käyttävät Prime-Date -palveluja lainvastaiseen tai muuhun kuin sille määriteltyyn tarkoitukseen, vaikka tämä ei olekaan sallittua. Prime-Date ei ole vastuussa sen palvelujen käyttämisestä lainvastaisesti tai muuhun kuin sille määriteltyyn tarkoitukseen. Prime-Daten vastuulla on ainoastaan yrittää luoda kontakteja asiakkaiden välille, mutta ei niiden onnistuminen. Prime-Date ei siten ole vastuussa, jos kontakteja ei ole syntynyt sopimuksen voimassaoloajan aikana.
(2) Prime-Date ei ole vastuussa asiakkaan häiriöttömästä pääsystä järjestelmään eikä järjestelmässä mahdollisesti esiintyvistä katkoksista ja häiriöistä eikä Prime-Daten teknisten laitteiden katkoksista ja häiriöistä, joista Prime-Date ei vastaa. Erityisesti Prime-Date ei ole vastuussa Prime-Date verkkosivuston saatavuudessa esiintyvistä laatuhäiriöistä, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä, erityisesti kommunikaatioverkoston tai yhdyskäytävien (Gateway) katkeamisesta. Prime-Date ei myöskään vastaa palvelujen pienimuotoisista katkoksista.
(3) Muista kuin edellä mainituista syistä aiheutuneista vahingoista Prime-Date vastaa vain, jos kysymyksessä on Prime-Daten toimielinten, vakinaisten tai muiden työntekijöiden tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettu vahinko, ja silloinkin vain siitä osasta vahinkoa, jota muut vahinkoon vaikuttaneet tekijät eivät ole aiheuttaneet.
(4) Prime-Date on vastuussa lievästä huolimattomuudesta ainoastaan siltä osin, kun Prime-Daten toimielin, vakinainen tai muu työntekijä on rikkonut merkittävää sopimusvelvoitetta. Merkittävät sopimusvelvoitteet ovat sellaisia sopimusvelvoitteita, joiden toteutuminen on edellytys sopimuksen toimeenpanemiselle, ja joiden noudattamista sopimuksen toinen osapuoli voi olettaa. Vastuu rajoittuu tyypillisesti ennakoitaviin ja välittömästi aiheutuneisiin vahinkoihin. Tyypillisiä, ennakoitavia vahinkoja ovat sellaiset, jotka objektiivisesti katsoen kuuluvat kussakin tapauksessa rikotun sopimuksen sisäisen tai lainmukaisen normin tai säädöksen alaisuuteen.
(5) Rajoittamaton vastuu ruumiilliseen koskemattomuuteen tai terveyteen kohdistuvista rikkomuksista sekä tuotevastuulaki säilyvät muuttumattomina.
(6) Muissa tapauksissa vastuu on poissuljettu.

Kohta 12. Vapautus vastuusta

Täten asiakas vapauttaa Prime-Daten kaikesta vastuusta vahinkoihin ja erityisesti kaikkiin velvollisuuksiin, kustannuksiin ja vaatimuksiin, jotka syntyvät toisen asiakkaan ilkeämielisyydestä, loukkauksista, tai yksityisyyden loukkaamisesta, tai immateriaali- tai muiden oikeuksien rikkomisesta. Lisäksi jokainen asiakas vapauttaa Prime-Daten kaikesta vastuusta, vaatimuksista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat asiakkaan rikkomuksesta näitä sopimusehtoja vastaan.

Kohta 13. Ilmoitukset

Prime-Daten lähettää asiakkailleen ilmoituksia verkkosivuilla käytettävien ponnahdusikkunoiden kautta asiakkaan ollessa kirjautuneena sisään järjestelmään, sekä sähköpostitse. Asiakkaiden tulee lähettää ilmoitukset Prime-Datelle sähköpostitse verkkosivuilla mainittuihin sähköpostiosoitteisiin tai postitse.

Kohta 14. Pidätysoikeus

Asiakas voi omien ​​Prime-Datea koskevien vaatimustensa osalta käyttää pidätysoikeutta ja pidättää vaatimusta vastaavan summan vain siltä osin, kuin nämä vaatimukset ovat lainmukaisia, kiistattomia tai tunnustettuja.

Kohta 15. Yleisten sopimusehtojen muuttaminen

Prime-Datella on oikeus muuttaa yleisiä käyttöehtoja milloin tahansa. Prime-Date ilmoittaa asiakkailleen kaikista muutoksista. Asiakkailla on mahdollisuus esittää reklamaatio sopimusehtojen muutoksesta kahden viikon sisällä ilmoituksesta. Prime-Date muistuttaa tästä oikeudesta jokaisen muutoksen yhteydessä. Jos asiakas ei vastusta muutoksia kahden viikon kuluessa, tulevat muutokset voimaan tämän asiakkaan osalta heti määräajan umpeutumisen jälkeen. Prime-Datella on oikeus muuttaa yleisiä sopimusehtoja. Muutokset tulevat voimaan heti kun ne ovat luettavissa verkkosivuilla. Tämä ei vaikuta asiakkaan oikeuteen irtisanoa jäsenyytensä. Jos asiakas jatkaa Prime-Date palvelujen käyttämistä, oletetaan hänen täten hyväksyneen muutokset. Jos asiakas vastustaa yleisten sopimusehtojen muutoksia, Prime-Datella on oikeus artiklan 3 (1) mukaisesti lopettaa maksuton jäsenyys välittömästi. Maksullisten palvelujen osalta Prime-Datella ei ole velvollisuutta jatkaa näiden sopimusehtojen kohdassa 2 (5), kohdassa 3 (3) ja kohdassa 8 (3) määriteltyä maksullisen jäsenyyden sopimusta. Maksullinen jäsenyys loppuu tässä tapauksessa meneillään olevan voimassaoloajan päättymisen myötä. Prime-Date ilmoittaa asiakkaalle sopimuksen loppumisesta viimeistään 14 ennen sopimuksen voimassaoloajan päättymistä.
Asiakkaita kehotetaan perehtymään sopimusehtojen uusimpaan versioon, joka on aina saatavilla Prime-Date -verkkosivuilla.
Asiakkaan käyminen verkkosivuilla antaa olettaa, että hän hyväksyy sopimusehtojen päivitykset ja muutokset rajoituksetta.

Kohta 16. Yleistä

Näihin yleisiin sopimusehtoihin ja kaikkiin oikeussuhteisiin asiakkaan ja Prime-Daten välillä sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia.
Jos asiakkaat ovat liikemiehiä, toimii oikeuspaikkana tästä sopimuksesta aiheutuneissa riitatilanteissa Prime Online GmbH:n liiketilat. Muissa tapauksissa selvitys tapahtuu lakisääteisissä tuomioistuimissa.
Jos mikään yksittäinen näiden käyttöehtojen kohta on osittain tai kokonaan virheellinen tai mitätöityy tulevaisuudessa, pysyvät muut käyttöehtojen kohdat edelleen voimassa. Tällaisessa tapauksessa mitätöitynyt tai virheellinen kohta korvataan tai sitä muutetaan säädöksellä, jolla päästään mahdollisimman lähelle odotettua taloudellista tulosta.

Kohta 17. Peruuttamisoikeus, peruuttamisoikeuden poissulkeminen

(1) Asiakas voi kirjallisesti (esim. kirje, faksi, sähköposti) ja ilman perusteluja peruuttaa hyväksytyn sopimuksen Prime-Daten maksullisesta palvelusta neljäntoista päivän sisällä. Määräaika alkaa siitä hetkestä, kun asiakas on saanut tämän tiedon kirjallisesti, ei kuitenkaan ennen sopimuksen päättymistä (rekisteröintipäivä) eikä ennen Saksan siviililain (BGB) pykälän § 312 c momentin 2 BGB yhdessä pykälän § 1 momenttien 1, 2 ja 4 BGB-InfoV kanssa ja pykälän § 312e momentin 1 lauseen 1 BGB yhdessä § 3 BGB-InfoV kanssa mainittujen tiedoksiantovelvollisuuksien täyttymistä. Määräajan todentamiseen riittää peruutuksen lähettäminen ajoissa. Peruutus tulee lähettää osoitteeseen:

Prime Online GmbH, Kundenservice, Rathausstraße 2, D-20095 Hamburg
Telefax: +49 (0)40 32527475, Sähköposti: service@prime-date.com

(2) Lainvoimaisissa peruutustapauksissa tulee molemmin puolin jo vastaanotetut palvelut palauttaa sekä mahdolliset saadut hyödyt (esim. korot) luovuttaa takaisin. Jos vastaanotettuja palveluita ei voida palauttaa kokonaan tai osittain tai ne ovat laadultaan heikentyneitä, menetetty arvo tulee korvata. Tämä voi johtaa siihen, että sopimuksenmukaiset maksuvelvollisuudet tulee suorittaa kyseiseltä ajanjaksolta peruutuspäivään asti. Mahdollisten maksuvelvoitteiden suorittaminen tulee tapahtua 30 päivän kuluessa. Määräaika alkaa asiakkaan osalta peruutusilmoituksen lähettämisajankohdasta, vastaanottajan osalta peruutusilmoituksen vastaanottoajankohdasta.
(3) Asiakkaan peruuttamisoikeus päättyy ennenaikaisesti, jos molemmat osapuolet ovat täyttäneet sopimuksen ehdot asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä, ennen kuin asiakas on käyttänyt peruuttamisoikeuttaan.

Peruuttamisoikeus päättyy

kirjaudu sisään

E-Mail
salasana

Oletko unohtanut salasanasi?